HAAHTELA-modellen (HAAHTELA-malli™) omfattar utveckling av programvaror inom fastighets- och byggnadsekonomi samt hantering av personalresurser (www.haahtela.fi/contactor) baserad på vår egen forskningsverksamhet och egna erfarenheter från genomförda projekt. Våra programvarulösningar är användarvänliga och vi erbjuder även kurser av olika slag som stöd för våra användare.

Programvaror för fastighets- och byggnadsekonomi

Data om den egendom och de tillgångar som ska förvaltas ligger till grund för all fastighetshållning.

Alla funktioner inom fastighetshållning hör samman med de tillgångar som ska förvaltas, t.ex. tomter och byggnader. Uppgifterna om objekten är ofta utspridda och svåra att hitta. Objekt- och inventarieregistret erbjuder en centraliserad databank för hantering av jordområden, byggnader, lägenheter, lokaler och inventarier i dessa. Registret lämpar sig såväl för små fastighetsägare som för nationella aktörer, vars ägande är utspritt på flera organisationer. Systemet leder till inventering av tillgångarna genom enhetliga principer.

Programvaran TAKU® (Kustannustieto TAKU®) är avsedd för budgetering och ekonomistyrning av projektering i byggprojekt. Därutöver kan den användas till att värdera byggnader och fastställa byggnaders gängse värde i olika situationer.

I TAKU® (Kustannustieto TAKU®) ingår en målprismetod som kan användas till att beräkna kostnader för nybyggen och ombyggnadsprojekt i behovsutrednings- och projektplaneringsskedet eller till att uppskatta underhållskostnaderna för ett nybygge eller en befintlig byggnad. Programvaran kan även användas till att beräkna nybyggnads- och nupriset för en befintlig eller skadad byggnad samt till att fastställa reparationsansvaret.

I programvaran ingår en metod för byggdelskalkylförfarande avsett för nybyggen och reparationsbyggande. Med hjälp av den går det att göra kostnadsberäkningar och analyser av projekteringslösningar av allt från de första skisserna till detaljerade arbetsritningar.

Programvaran Kiinteistötieto™ är ett hjälpmedel för målinriktad fastighetsförvaltning och administration av fastigheters livscykelkostnader.

Grunden till byggnadernas investerings- och underhållsprogram baseras på byggnadernas nuvärde och uppskattat renoverings- och reparationsansvar. De mångsidiga beräknings- och hanteringsfunktionerna för interna och externa hyror säkerställer både att intäkterna går att förutspå och fakturera av kunden. Detta i kombination med grafisk lokalhantering innebär en möjlighet att använda lokaler på ett effektivare sätt.

De olika kostnadsprognoserna ger tillsammans med aktuella uppgifter om utfallet en realistisk bild av objektens ekonomi i realtid.

PRIS™ är en programvara för datalagring av information i realtid för byggnadsprojekt, små projekt och befintliga fastigheter. Dessutom fungerar programvaran även som en distribtuons- och kommunikationskanal för information mellan olika parter i ett projekt. Speciellt i byggnadsprojekt fungerar den även som en informationskanal för byggplatsledningen.

PRIS erbjuder datalagring för befintliga fastigheter. I datalagret samlas alla aktuella planer och dokument för en fastighet på ett ställe. Det går enkelt att överföra information om befintliga fastigheter till ett byggnadsprojekt och tillbaka till fastighetens basdata då projektet är klart.

Alla dokument om ett byggnadsprojekt inklusive planer, byggplatsdagböcker och resultat av TR-mätningar bör finnas tillgängliga för och kunna hanteras och delas i realtid av alla parter i projektet. Det går att öppna, granska, godkänna och skriva ut dokument med programvaran. Det går även att göra och ta emot en anbudsbegäran elektroniskt och skapa elektroniska avtalskorgar. För hantering av små projekt finns ett separat program.

PRIS är sömlöst integrerat i Haahtelas Kiinteistotieto™ (fastighetsförvaltning och administratrion av fastigheters livscykelkostnader), Rakennuttamistieto™ (styrning, administration och kontroll av byggverksamhet och -kvalitet) och serviceboken RES™ (affärssystem för fastigheters underhållsverksamhet).

RES™ är ett affärssystem för resursplanering för underhållsåtgärder i fastigheter. Programvaran ger förutsättningar för ett mer planmässigt och målmedvetet underhåll av fastigheter.

Underhållsplanen säkerställer att alla uppgifter utförs vid rätt tidpunkt. En underhållskalender fungerar som en central kommunikationskanal såväl för enskilda fastigheter som för hela fastighetsbestånd. I Help Desk behandlas felanmälningar från användarna och serviceförfrågningar. Översikter gör det möjligt att följa kvaliteten på underhållet av objekten och hur den utvecklas i förhållande till uppställda mål.

Rakennuttamistieto™ är ett hjälpmedel för projektledningen i husbyggnadsprojekt. Programvaran samlar projektledningsorganisationens dokumentation och förfaranden på ett ställe – allt från behovsutredningsskede till garantitid.

I programvaran ingår över 400 dokumentmallar för olika situationer och ändamål. Modelldokumenten uppdateras hela tiden och de omfattar upphandlingar och avtal i olika format, kvalitetsledning, arbetssäkerhet, möten, granskningar, besiktningar och projekt- och arbetsplanering.

Programvaran innehåller även alla centrala metoder och förfaringssätt för projektledning. Med hjälp av systemet kan man bl.a. följa upp kostnader, kontrollera uppgifter om beställaransvar, lämna uppgifter om entreprenader till skattemyndigheten, göra upp tidtabeller och uppgiftslistor samt göra upphandlingar. Rakennuttamistieto™ är integrerad i PRIS-programvaran.