Haahtela on merkittävä kiinteistö- ja rakentamistalouden (realaizer.com) kehittäjä ja tuotteistaja. Jokainen ohjelmisto on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi ja käyttöä tuetaan Haahtelan tarjoaman koulutuksen avulla.

Kiinteistö- ja rakentamistalouden ohjelmistot

Tieto hallittavasta omaisuudesta luo pohjan kaikelle Kiinteistönpidolle

Kiinteistönpidon kaikki toiminnot liittyvät hallittavaan omaisuuteen kuten tontteihin ja rakennuksiin. Tiedot kohteista ovat usein hajallaan ja vaikeasti löydettävissä. Kohde- ja esinerekisteri tarjoaa keskitetyn tietovaraston maa-alueiden, rakennusten, huoneistojen ja niissä olevan esineistön hallintaan. Rekisteri sopii niin pienille kiinteistönomistajille kuin valtakunnallisille toimijoillekin, joilla omistus on hajautunut useammalle organisaatiolle. Järjestelmä ohjaa omistusten inventointiin yhtenäisin periaattein.

Kustannustieto TAKU®-ohjelmisto on tarkoitettu talonrakennushankkeiden budjetointiin ja suunnitelmien taloudenohjaukseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää rakennuksen hinnan ja käyvän arvon määrittämiseen eri tilanteissa.

Kustannustieto TAKU® sisältää Tavoitehintamenettelyn, jolla voidaan laskea uudis- tai korjaushankkeen budjetteja tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa tai arvioida hankkeen tai olemassa olevan rakennuksen ylläpitokustannuksia. Lisäksi ohjelmistolla voidaan arvioida olemassa olevan tai vahingoittuneen rakennuksen uudis- ja nykyhintaa sekä korjausvastuuta.

Ohjelmisto sisältää myös uudis- ja korjausrakentamisen Rakennusosa-arviomenettelyn, jonka avulla voidaan mitata suunnitelmien kalleutta kustannusarvioilla ensimmäisistä luonnoksista työpiirustuksiin.

Kiinteistötieto™ on väline tavoitteelliseen kiinteistöjohtamiseen.

Rakennusten nykyhinnat ja korjausvastuu luovat perustan investointi- ja kunnossapito-ohjelmille. Monipuoliset sisäisten ja ulkoisten vuokrien laskenta- ja käsittelytoiminnot varmistavat niin tulojen ennustamisen kuin niiden laskuttamisen asiakkailta. Tämä yhdistettynä graafiseen tilahallintaan tarjoaa mahdollisuuden tilankäytön tehokkuuden parantamiseen.

Talousarviot yhdistettynä ajantasaisiin toteumatietoihin antavat reaaliaikaisen kuvan kohteiden taloudesta.

PRIS™ on rakennushankkeiden, pienprojektien ja olemassa olevien kiinteistöjen suunnitelmien ja muiden dokumenttien reaaliaikainen tietovarasto ja tiedonsiirtokanava eri osapuolten välillä. Lisäksi se tarjoaa myös kanavan tiedon jakamiselle, tiedottamiselle ja rakennushankkeessa pienprojekteissa työmaan seurannalle.

PRIS™ tarjoaa tietovaraston olemassa oleville kiinteistöille. Tietovarastossa kootaan kiinteistön ajan tasalla olevat suunnitelmat ja dokumentit yhteen paikkaan. Olemassa olevista kiinteistöistä saadaan helposti siirrettyä tietoa rakennushankkeeseen ja hankkeen valmistuttua takaisin kiinteistölle.

Rakennushankkeen dokumentit suunnitelmineen, työmaapäiväkirjoineen ja TR-mittaustuloksineen tulee olla hankkeen osapuolten saatavilla, käsiteltävissä ja jaettavissa reaaliaikaisesti. Ohjelmistolla voidaan avata, tarkistaa, hyväksyä ja tulostaa asioita. Sillä voidaan laatia sähköisiä tarjouspyyntöjä ja vastaanottaa niitä sähköisesti sekä laatia sähköisiä sopimuskoreja. Pienprojektien hallintaan on olemassa oma sovellus.

PRIS™ on myös integroitu saumattomasti Haahtelan Kiinteistötieto™-, Rakennuttamistieto™- ja RES™-ohjelmistoihin.

RES™ on kiinteistöjen huoltotoimen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito.

Huoltosuunnitelma varmistaa tehtävien oikea-aikaisen tekemisen. Huoltokalenteri toimii sekä yksittäisen kiinteistön että koko kiinteistökannan keskitettynä tiedonvälityskanavana. Help Deskissä hallitaan käyttäjiltä saatavia vikailmoituksia ja palvelupyyntöjä. Katselmusten avulla kohteiden ylläpidon laatua ja sen kehittymistä voidaan seurata suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Rakennuttamistieto™-ohjelmisto on talonrakennushankkeiden projektinjohdon työkalu, joka kokoaa koko rakennushankkeen johtamisen asiakirjat ja menetelmät yksiin kansiin aina tarveselvitysvaiheesta takuuaikaan.

Ohjelmisto sisältää yli 400 valmista asiakirjamallia eri tilanteita ja tarkoituksia varten. Valmiit jatkuvasti ajan tasalla pidettävät malliasiakirjat kattavat hankinnat ja sopimukset eri toteutusmuotoineen, laadunhallinnan, työturvallisuuden, kokoukset, tarkastukset, katselmukset sekä projektin ja työn suunnittelun.

Ohjelmisto sisältää myös kaikki keskeiset projektin johtamisen menetelmät. Järjestelmällä voidaan mm. seurata kustannuksia, tarkistaa tilaajavastuutiedot, ilmoittaa verottajalle urakkatietoja, laatia aikatauluja ja tehtäväluetteloita sekä suorittaa hankintoja. Rakennuttamistieto™ on integroitu PRIS™-ohjelmistoon.