Vår framgång bygger på ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete

Byggbranschen har av tradition inte intresserat sig för forskning. Här utgör Haahtela ett undantag, andelen satsningar på forskning utgör över 10 procent av koncernens omsättning. Hela bolagets historia började med professor Yrjänä Haahtelas forskningsarbete, Haahtelas avhandling ”Talonrakennushankkeiden normaalihintamenettely” (Normalprisförfarande i husbyggnadsprojekt) som utkom år 1980 innebar startskottet.

Hos Haahtela svarar två dotterbolag för forskning och utveckling och omvandlar det vetenskapliga arbetet till praktiska programvarulösningar och unika tjänster. Haahtela-kehitys Oy utarbetar programvara för fastighets- och byggnadsekonomiska behov och Planier Oy för hantering av personalresurser.

Vi producerar värdefull information i ett tidigt skede

Professor Haahtela skapade genom sitt forskningsarbete teoretiska förutsättningar för att det ska gå att fastställa de slutliga investeringskostnaderna för ett husbyggnadsprojekt redan innan projektet börjar planeras. Detta tema, dvs. att producera värdefull information i ett tidigt skede, har visat sig vara fruktbart. Respons i ett tidigt skede ger kunden möjlighet att planera sin investering innan kunden lägger pengar på den.

I dag kan vi göra en byggnadsinformationsmodellering (BIM) utifrån kundens behov över alla byggnadsdelar i hela byggnaden, mängder och priser samt en beräkning över drifts- och underhållskostnader för byggnadens hela livscykel redan innan den egentliga planeringen inleds. Vi kan effektivt styra byggprojektet tack vare att vår datamodell kommunicerar med projekterarens datamodeller i projekteringsfasen.

Våra kunder kan redan i ett mycket tidigt skede

 • granska sitt värdelöfte både vad gäller uppställda mål för byggnadernas funktionella serviceförmåga och livscykelkostnader
 • ha kontroll över styrningen av funktionalitet och kostnader redan i skisskedet av planeringen
 • ha kontroll över kostnadsstyrning i byggplatsproduktion
Haahtelan tutkimus-ja-kehitys

”One of the keys to target value design (TVD) is integrating function, use, and cost of a building from an owner’s perspective. Haahtela has developed a different approach that anyone else we know. It’s based on years of experience as cost consultants and discipline work to integrate the right information.”


Professor Martin Fischer, Stanford University Integrating Project Delivery, Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Atul Khanzode, Dean Reed, Jon Wiley & Sons 2017

Forskningsarbetet har väckt ett brett internationellt intresse

Vårt forskningsarbete är internationellt erkänt. Haahtelas experter har ända sedan år 2002 föreläst vid internationellt ansedda universitet såsom Stanford, UC Berkeley och MIT. Det finns över tio internationella journal- och konferenspublikationer och tiotals inhemska examensarbeten om våra metoder och forskningsrön.

Forskningsverksamheten har även fått pris. Professor Yrjänä Haahtela tilldelades Rakennustietos Rakeva-pris år 2017 och docent Ari Pennanen fick pris för sin doktorsavhandling ur Liikesivistysrahastos Oskari Vilamo-fond år 2005.

Standarder och begrepp som vi har skapat

 • Tavoitehintamenettely™( målprisförfarande) och Rakennusosa-arvio®(byggdelskalkylförfarande) 1980
 • HAAHTELA-tarjoushintaindeksi™ (anbudsprisindex) 1983
 • HAAHTELA-malli™ (HAAHTELA-modellen, projektledningsmodell för byggande) 1993
 • Uudishinta, Nykyhinta ja Korjausvastuu 1996, (TAKU®, Kiinteistötieto™) (nybyggnadspris, nuvärde och reparationsansvar)
 • Rakennuksen hinnan arviointi (värdering av byggnader, publikation av Finska försäkringsbolagens centralförbund)
 • HAAHTELA WorkPlacePlanning 1998 (Doktorsavhandling)
 • HAAHTELA-volyymi-indeksi™ (Statistikcentralens volymindex) 1998
 • HAAHTELA-tuoteindeksi™ 1998 (produktindex)
 • HAAHTELA-nimikkeistöt™ 1998 (klassifikationssystem, togs år 2002 i nationellt bruk som klassifikationssystem för Talo 2000)
 • HAAHTELA-sopimus™ 2000 (avtalsmodeller)